CYKLOSTRATEGIE

                                                                                                                            Více na www.cyklostrategie.cz

    1) Cyklostrategie známá, neznámá

   2) Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

   3) Souhrnný přehled priorit a cílů CYKLOSTRATEGIE

   4) O cyklistických stezkách

   5) Atraktivita sítě - požadavky na trasy

   6) Budování cyklotras - zásady a postupy

   7) Silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení 

   8) Cyklistika a zdraví

   9) Stav připravenosti základní síť cyklistických tras - mapa (mezinárodní, dálkové, regionální) 

 10) Stav připravenosti základní sítě cyklotras - tabulka

 11) Evropská síť cyklotras EuroVelo ( mapa )

 

 1) Cyklostrategie známá, neznámá

 Jak možná již víte z jiných zdrojů, Usnesením Vlády ČR ze dne 7. července 2004 č. 678 byla schválena Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Stát v této souvislosti nabízí finanční pomoc, metodickou a odbornou spolupráci při budování cyklistické infrastruktury a vytvoření legislativního zázemí pro podporu cyklistické dopravy. Strategie dále nabízí koordinaci činností ministerstev, krajů, obcí a dalších subjektů tak, aby se co nejrychleji rozvíjela kvalitní bezpečná síť cyklistické infrastruktury a zároveň i povědomí veřejnosti o cyklistice jako alternativní formě dopravy.

 Realizace opatření je zajištěna především prostřednictvím dvou projektů:

 * „CYCLE21: Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR", který je realizován v rámci Národního programu výzkumu 2004 - 2009 Ministerstva dopravy ČR (č. 1F43E/045/210).
 * „Udržitelná doprava: šance pro budoucnost (část Cyklistika)", který je realizován v rámci výzkumného záměru Ministerstva dopravy ČR (č. MDO 4499457501).

V této souvislosti byl vytvořen informační portál www.cyklostrategie.cz, ve kterém naleznete základní informace ve věci cyklistiky a realizace jednotlivých opatření.

CÍLE NOVÉ CYKLOSTRATEGIE

CYKLOSTRATEGIE 2012 - Cyklostrategie 2012 představuje nový pracovní dokument, který shrnuje nezbytné nástroje pro rozvoj cyklistické dopravy v ČR

CYKLISTICKÉ DESATERO - pro bezpečnost cyklistů

Zdroj: CDV

 2) Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy    

 Cyklostrategie usiluje o vytvoření podmínek pro přeměnu „populární, neregulované“ cyklistiky směrem ke „kultivované a systematicky podporované cyklistice“.

V České republice existují zdroje, které mohou být při dobré organizaci využity tak, aby řešily podporu cyklistické dopravy v zemi. K zajištění toho, aby byly záměry navrhovaného plánu skutečně naplněny, však bude zapotřebí spolupráce, vůle a nasazení všech zainteresovaných složek, včetně občanské veřejnosti. 

 Jednotlivé prioritní osy jsou vzájemně propojeny a je možné s nimi efektivně pracovat pouze pokud je budeme chápat jako celek. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR musí být vzájemně propojena s jinými strategickými materiály ministerstev, krajů a statutárních měst.

Více: http://www.cyklodoprava.cz/file/narodni-strategie-rozvoje-cyklisticke-dopravy-cr/

 

 3) Souhrnný přehled priorit a cílů CYKLOSTRATEGIE 2012

1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY
1.1. Výstavba a údržba cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty
1.2. Výstavba infrastruktury pro cykloturistiku
1.3. Zajištění financování cyklistické a cykloturistické infrastruktury
1.4. Podpora specifických forem výstavby cyklistické infrastruktury

2. ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY
2.1. Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu
2.2. Realizace legislativních opatření s ohledem na bezpečnost a plynulost cyklistické dopravy

3. METODICKÁ PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VE MĚSTECH
3.1. Zvyšování povědomí o nástrojích ovlivňující podporu cyklistické dopravy
3.2. Zefektivnění propagace cyklistické dopravy jako součástí životního stylu
3.3. Snižování negativních vlivů dopravy ve městech prostřednictvím
aktivní podpory cyklistické dopravy

4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE
4.1. Zajištění metodického a koordinačního vedení produktu Česko jede
4.2. Výstavba a provoz portálu www.ceskojede.cz
4.3. Marketingová podpora produktu Česko jede
4.4. Podpora přeznačení a údržby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo
4.5. Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky

5. PODPORA VÝZKUMU S TÉMATIKOU CYKLISTIKY
5.1 Podporovat realizaci aplikovaných výzkumných projektů s cyklistickou tématikou
5.2. Průzkumy v oblasti cykloturistiky

Základní přehled priorit a cílů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020

 

 4) O cyklistických stezkách

Pokud se podaří vybudovat hustou sít kvalitních a bezpečných cyklistických stezek, tak je možno vidět minimálně čtyři dopady tohoto efektu:

Hledisko mobility a dopravy v území (bezpečnost – resort dopravy)

Bude lépe využit potenciál cyklistické dopravy. Nové stezky přispějí k většímu využívání jízdního kola na každodenních cestách za prací, do škol, za nákupy a službami či v rámci trávení volného času. Navíc cyklisté nemají takový problém s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy a zácpami.

Hledisko cykloturistiky v území (cestovní ruch a volný čas – resort místního rozvoje)

Trh cykloturistiky přinese tolik potřebnou alternativu a udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení tempa a zvýšení intenzity prožívání turistických zážitků. Podpora cyklistiky zajistí pracovní místa v různých oblastech služeb okolo cykloturistiky. Atraktivní cykloturistická nabídka prohloubí zájem o jednotlivé turistické regiony České republiky.

Hledisko našeho zdraví (aktivní pohyb – resort zdravotnictví)

Půlhodinka jízdy každý den v týdnu je vynikající prevencí proti civilizačním chorobám. Nedostatek pohybu je totiž právě jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních nemocí. Přínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou činností lze shrnout následovně: 50% snížení rizika koronárních srdečních onemocnění (tj. podobný účinek jako nekuřáctví), 50% snížení rizika onemocnění diabetes dospělých, 50% snížení rizika obezity, 30% snížení rizika hypertense.

Hledisko životního prostředí (environmentální rozměr – resort životního prostředí):

Bezpečná síť cyklotras na sebe automaticky natáhne nové cyklisty, a to bude mít příznivý dopad na naše životní prostředí. Znečištění výfukovými plyny při provozu jízdního kola je nulové, zatímco znečištění těmito plyny z individuální motorové dopravy v devadesátých letech stouplo (u stacionárních zdrojů naopak pokleslo). Zvýšení podílu cyklistické dopravy nepřímo snižuje hluk v území.

Dosažení daného cíle je možné prostřednictvím realizace priorit, cílů a opatření Cyklostrategie.

 

 5) Atraktivita sítě

 Síť musí zohledňovat následující požadavky:

 a) bezpečnost cyklistů, chodců i automobilové dopravy - bezpečnost se chápe z hlediska cyklisty –segregace od automobilové dopravy např. formou cyklistických pruhů, ale i z hlediska chodců –snaha omezit nebezpečí vzájemného ohrožení – např. preferováním stezek pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Dále je třeba vzít v úvahu i bezpečnost kriminální – vyvarovat se návrhům tras v odlehlých, neosvětlených nebo jinak nepřehledných místech,

 b) délka trasy, snaha o co nejkratší a nejkomfortnější spojení - z hlediska uživatelského komfortu je vhodné vyhýbat se trasám komplikovaným, s oklikami, prudkými sklony nebo zbytečným převýšením.

    Z výše uvedených zásad vyplývá, že podstatná část tras bude navržena jako segregovaná podél hlavních komunikací, které musí být pro tento účel náležitě upraveny a vybaveny. Snaha vytvořit síť cyklistických tras pouze s využitím vedlejších, málo zatížených komunikací bez stavebních úprav, kde cyklistická doprava není žádným způsobem oddělena od dopravy automobilové, nevede zpravidla k dobrým výsledkům.

Zdroj: CDV

 

 6) Budování tras

 Zásady a postup při zřizování cyklotras

 1. Návrh cyklotras - navrhněte síť cyklotras tak, aby tvořila později rozšiřitelnou síť s možností napojení na cyklotrasy v okolních regionech. Nevytvářejte izolované okruhy.

 2. Předběžné seznámení, nejlépe při společné koordinační poradě:
* DI Policie ČR (u silničních tras)
* referátu dopravy - kdysi o okresního úřadu dnes pod městem (u silničních tras)
* majitelů a správců dotčených komunikací a pozemků
* v případě průchodu CHKO nebo NP je třeba jednat s jejich správami

 3. Průzkum trasy a zpracování projektu - značky si vyznačte na mapě a v přiložené tabulce si je evidujte, mapová příloha pro města se doporučuje v měřítku 1:10000 a pro úseky mimo město 1:50000:
* stanovte při průzkumu druh značení (dopravní nebo pásové značení)
* místa a způsob osazení
* kilometráž
* stanovte úseky, kde budou potřeba stavební úpravy

 4. Zpracování konečného projektu:
* schválení projektu výše dotčenými a jeho úprava podle jejich připomínek
* KČT přidělí trase její evidenční číslo
* nakonec se zpracuje do projektu: původní zpráva, základní informace o trase (druhy komunikací, kilometráže, doporučené úpravy povrchu), základní informace o značení (počet značek daného typu, texty a nákresy, způsob osazení), mapové přílohy, souhlas jednotlivých zainteresovaných

 5. Výrobu a instalace značení provede:
* dopravní značení - firma s atestací
* pásové značení - KČT, či sám zřizovatel trasy po domluvě s KČT

 6. Údržbu značení provádí KČT jednou za dva roky, který dostává na tuto činnost dotaci od MMR ČR nebo od krajů. Krajská dotace na údržbu cyklotras jakž takž stačí, protože se značkařům (spíš skupině nadšenců) hradí jen cestovní náklady a výroba cyklosměrovek, ne tedy práce. 

 

 7) Silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení 

 SILNÉ STRÁNKY

* Podpora cyklistické dopravy a cykloturistiky České republiky v mezinárodních dohodách a smlouvách, politikách jednotlivých ministerských resortů (MD, MŽP, MMR a MZ)
* Podpora cyklistiky v krajích a městech v programových prohlášeních, strategických rozvojových materiálech a územních plánech některých velkých územních celků, měst a obcí
* Zpracování generelů nebo dílčích studií cyklistických tras ve městech a obcích
* Zahrnutí cyklistické dopravy do nově zpracovaných územních plánů měst a obcí
* Ochota zapojení velkého počtu partnerů (státní správa, samospráva, akademická obec, nevládní neziskové organizace a další) v procesu realizace Cyklostrategie
* Zapojení do mezinárodní spolupráce (např. projekty EU - NATCYP, Višegrad, BYPAD, Holandsko a VB)
* Cyklistika je nejrozšířenější sportovní aktivita pro volný čas
* Výzkum podmínek pro uplatnění cyklistické dopravy
* Vyznačeno přes 19 000 km cyklotras v České republice
* Dobrá internetová propagace
* Příprava 235 projektů o celkových nákladech 1,025 miliardy Kč (s územním rozhodnutím nebo se připravuje, se stavebním povolením nebo s oznámením ohlášení stavby)
* Pilotní programy mikroregionů CBC Phare a Programy obnovy venkova na podporu cykloturistiky
* Existence Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI fond), který je zaměřen také na podporu výstavby a údržby cyklistických stezek
* Integrace cyklistiky do programů veřejných a privátních dopravců

 SLABÉ STRÁNKY

* Absence ucelené sítě cyklistických tras
* Nedostatečný rozsah cyklostezek
* Nedostatečné průzkumy intenzity cyklistické dopravy, nehodovosti a dělby přepravní práce
* Neexistence propracovaného systému propagace cyklistické dopravy
* Nedořešená otázka správcovství a údržby informačního značení cykloturistických tras
* Nedořešená otázka koordinace investování a údržby cyklistických tras
* Nedostatečný podíl cyklistické dopravy ve veřejných rozpočtech
* Nedostatečná legislativa
* Vysoká nehodovost cyklistů
* Nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům ve vztahu k cyklostezkám
* Nedostatečná regulace v chráněných územích přírody

 PŘÍLEŽITOSTI

* Posílení informací pro odbornou i laickou veřejnost na téma pozitivní vliv cyklistiky a chůze na zdraví jedinců a na životní prostředí
* Stabilizace místního obyvatelstva ve venkovském prostoru v důsledku výrazného zvýšení návštěvnosti doposud nedoceněných oblastí a míst v ekologicky cenném území prostřednictvím nových cyklotras; tato tendence vyvolává objektivní potřebu rozšíření nabídky nových služeb (ubytování, stravování, informovanost, rozvoj řemesel a nabídka místních gastronomických specialit a jedinečných kulturních tradic)
* Ekonomické oživení venkovského prostoru prostřednictvím nových služeb v rámci malého a středního podnikání (agroturistika, penziony, autoturistika, rozšiřování sítě doprovodných služeb - půjčovny kol, servisní opravny kol, rozvoj sítě turistických informačních center pro cyklistickou veřejnost, atd.)
* Podchycení zájmu prodejců zboží a služeb souvisejících s cyklistikou - investice do cyklodopravy, propagace
* Zapojení cyklodopravy do integrovaných dopravních systémů
* Snížení hlukové a emisní zátěže zejména v obcích (např. oxidů dusíku, prachu a skleníkových plynů)
* Zdokonalení systému propagace např. Evropský týden mobility, Dny zdraví ...
* Prevence civilizačních chorob (např. kardiovaskulárního a pohybového aparátu)
* Snížení nehodovosti cyklistů, zejména jejich nejvážnějších důsledků na životě a zdraví
* Rozvinout princip partnerství mezi jednotlivými subjekty
* Rozšíření systému prevence bezpečnosti na pozemních komunikacích
* Hustá sídelní struktura umožňující rozvoj cyklistické dopravy ve venkovském prostoru
* Zpřístupnění doposud opomíjených kulturních a přírodně zajímavých lokalit vybudováním cyklistických stezek
* Možnost čerpání finančních prostředků z předvstupních fondů EU (např. INTERREG IIIB)
* Příprava na možnost čerpání ze strukturálních fondů a z kohezního fondu EU
* Možnost využití polních cest při budování cyklostezek v rámci komplexních pozemkových úprav
* Při výstavbě nových cyklostezek zabezpečit možnost vyžití zdravotně postižených občanů

 OHROŽENÍ

* Nedostačující organizační struktura a vzájemná komunikace při prosazování cyklostrategie
* Nedořešení některých dílčích negativních legislativních podmínek k rozvoji cyklistické dopravy
* V případě nefunkčnosti integrální dopravy - pak zvýšený pohyb motorových vozidel dopravujících cyklisty na atraktivní cyklotrasy
* Neregulovaný rozvoj cykloturistiky s negativním ovlivněním lokalit se zvláštní ochranou (zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin)
* Nedostatečná nabídka doprovodných služeb podél cykloturistických tras (ubytovací, stravovací a servisní služby)
* Narušení ekologické stability území a bezpečnosti chodců v důsledku neodpovědného chování cyklistů
* Nevyužití protipovodňových hrází a území podél vodních toků pro cyklistiku

Zdroj: CDV

 

  8) Cyklistika a zdraví

Jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně–cévních nemocí je nedostatek fyzické činnosti. Naopak chůze a cyklistika jako denní činnosti mohou podporovat zdraví prostřednictvím fyzické činnosti, snižovat hluk a znečišťování ovzduší. Přínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou činností lze shrnout následovně: 50 % snížení rizika koronárních srdečních onemocnění (tj. podobný účinek jako nekuřáctví), 50 % snížení rizika onemocnění diabetes dospělých, 50 % snížení rizika obezity, 30 % snížení rizika hypertense. Oproti chůzi snižuje cyklistika při pohybu zatížení kyčelních kloubů a kloubů nohou. Celkem 30 minut ostré chůze nebo cyklistiky po většinu dní v týdnu, i když prováděno v 10ti až 15ti minutových intervalech, je účinným prostředkem k docílení uvedených zdravotních přínosů. Nedostatek pohybu je hlavní příčinou zdravotních problémů: 60% dětí má problémy se správným držením těla, 40% dětí má koordinační těžkosti, 35% dětí trpí obezitou. Pomocí jízdy na kole můžeme mnoho zlepšit.

 

   9) Stav připravenosti základní sítě cyklotras - mapa 
   10) Stav připravenosti základní sítě cyklotras - tabulka
  11) Evropská síť cyklostezek                           Zdroj:Eurovelo