VYBAVENÍ JÍZDNÍCH KOL A RADY

1) Víš, jak má vypadat správně vybavené kolo?
2) Technické požadavky na jízdní kola
3) Cyklistické pravidla
4) Rady
5) Testy přileb, cyklosedaček

  "Profesionální cyklistické oblečení a cyklistické dresy"

 1) VÍŠ JAK MÁ VYPADAT SPRÁVNĚ VYBAVENÉ JÍZDNÍ KOLO ?

Nezapomeň, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. 

Cyklista mladší osmnácti let(od 1.7.06) je povinen používat cyklistickou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

 

2) TECHNICKÉ POŽADAVKY NA JÍZDNÍ KOLA
(Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb.)

 Jízdní kola musí být vybavena: (podrobnější znění níže)

 1) dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem (volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou
 2) zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
 3) přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty
 4) oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti, 
 5) oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty

 Velikost, tvar a umístění odrazek je v příloze 13 podrobně popsáno . Dále je předepsáno, jak má být provedeno zakončení řídítek (zátky, rukojeti), páček brzd a měničů převodů, konců blatníků, a rovněž jak mají být provedeny matice nábojů kol (musí být uzavřené, pokud nejsou křídlové, rychloupínací apod.). (Například: zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm...)

 Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:

 1) předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena, může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem
 2) zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem
 3) zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu min. 1,5 hodiny)

 Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte:

1) sedátko musí být pevně připevněno 
2) kolo musí být vybaveno podpěrami pro nohy dítěte. 

 Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003:

1) musí mít na rámu vyznačeno výrobní číslo (lze nahradit elektronickým nosičem této informace)
2) není-li vybaveno pro jízdu za snížené viditelnosti (viz výše), musí být opatřeno upozorněním v návodu k obsluze, že za daného stavu není způsobilé k provozu za snížené viditelnosti

 Autoklub ČR dále cyklistům doporučuje:
 
 1) za soumraku, v noci, v mlze (vždy za snížené viditelnosti) mít na kole všechny předepsané odrazky a světla (nezaprášené a nezablácené) a používat svítilny s přerušovaným světlem (diodové svítilny): vepředu bílou, vzadu červenou.
 2) použitím svítilen s přerušovaným světlem cyklista lépe zvýrazní svoji přítomnost v silničním provozu; řidiči kolemjedoucích vozidel blikající světlo zaregistrují mnohem dříve než světlo stále svítící a mohou včas reagovat – zpomalit, vyhnout se s dostatečným odstupem, nepředjíždět cyklistu na nepřehledném místě nebo jede-li jiné vozidlo v protisměru.
 3) na kole jezdit vždy ve světlém a pestrém oblečení. Světlé a pestré oblečení je pro bezpečnost cyklistů velmi důležité, a to i za nesnížené viditelnosti. Cyklista v tmavém oblečení jedoucí za mlhavé noci na neosvětleném kole se znečištěnými (případně chybějícími) odrazkami – to je zlý sen každého motoristy.
 4) nosit ochrannou přilbu při jízdách na kole po pozemních komunikacích i v terénu. Ochranné přilby pro cyklisty jsou v ČR povinné zatím jen pro děti do 15 let(d 1. července 2006 nařizuje povinné nošení přileb pro cyklisty do 18 let); úrazy hlavy jsou však nebezpečné i pro dospělé cyklisty. Bez ochranné přilby by neměli cyklisté vyjíždět ani na pozemní komunikace ani do terénu. 

 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb., příloha č. 13
Technické požadavky na jízdní kola


1. Jízdní kola musí být vybavena
a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,
e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci + 15 a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +5 ; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2 , přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině s tolerancí +15 a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +5 ; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2 přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,
b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení 32 zákona č. 361/2000 Sb.
4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.
6. Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.
7. Jízdní kola uváděná na trh po 1.1. 2003, pokud nejsou vybavena podle čl.2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti.

Doplňkové vybavení jízdního kola:

 Je-li kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy. Do povinné výbavy jízdního kola již nepatří blatníky, dokáží však ochránit obličej i oděv před blátem nebo jinými nečistotami. Rovněž zvonek a účinný kryt řetězu, které také nepatří do povinného vybavení kola, používat. doporučují policisté z hlediska vlastní bezpečnosti i nadále

 Informace pro rodiče!

 Jízdní kola uváděná na trh po 1.1. 2003 musí mít na snadno dostupném místì rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo musí být vybavena zařízením spolehlivě je nahrazujícím ( např. elektronický nosič takové informace, který je pevně spojen s rámem jízdního kola ). Jízdní kolo mùže být dále vybaveno pomocným sedadlem pro dítě s pevnými podpěrami pro jeho nohy. Dále může být kolo vybaveno pomocným motorkem, ale pouze při splnění podmínek daných podle příslušného zákona.

 Zákonu o silničním provozu 411/2005 Sb. platný od 1. července 2006  nařizuje povinné nošení přileb  na pozemních komunikacích pro cyklisty do 18 let. (dříve do 15 let)

 Ta musí být schválená a homologovaná pro takové použití. Dodejme ještě, že dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci, což jsou komunikace v obci, a na veřejně přístupné účelové komunikace, což jsou zase například lesní nebo polní cesty, pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

 Proč je správné vybavení jízdního kola důležité pro tvoji bezpečnost ?

 Brzdy: umožňují ti v případě potřeby zpomalit nebo rychle zastavit

 Zvonek: slouží ti k včasnému upozornění ostatních účastníků silničního provozu na možné nebezpečí

 Kryt řetězu: chrání tě před zachycením oděvu a případným pádem z kola

 Přední bílé světlo: svítí ti na cestu za snížené viditelnosti a zároveň tì i z dálky zviditelňuje

 Zadní červené světlo: činí tì dobře viditelným zezadu

 Přední bílá a zadní červená odrazka: za snížené viditelnosti tì zvýrazňují jak zepředu, tak zezadu

 Oranžové odrazky na paprscích kol: zvýrazňují tě z boku

 Oranžové odrazky na pedálech: jsi dobře viditelný zejména pro řidiče, kteří tě zrovna předjíždějí

 Zdroj elektrického proudu: zajišťuje svítivost předního světlometu a zadní svítilny

 Blatníky: ochraňují tvůj obličej a oblečení před znečištěním

 

 Připomeň a nezapomeň že, …

 1) Před jízdou musíš u jízdního kola zkontrolovat:

utažení matic a šroubů u kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, zda je řetěz napnutý a promazaný a zda jsou čisté odrazky

 2) Vidět a být viděn je velice důležité, proto:

vždy včas použij osvětlení jízdního kola, oblékej pestré oblečení a používej fluorescentní a reflexní doplňky

 3) I jako cyklista jsi řidič, proto:

při jízdě nikdy nejez, nepij, nekuř a netelefonuj, raději se plně věnuj řízení vždy používej cyklistickou přilbu.

 Respektuj zákaz požívání alkoholu, dodržuj pravidla silničního provozu a chovej se tak, jak bys chtěl, aby se chovali ostatní k tobě

 

 3) CYKLISTICKÉ PRAVIDLA (Práva a povinnosti cyklistů Zde...)

 Cyklistika je i u nás velmi rozšířenou formou aktivního odpočinku. Sta tisíce lidí si s oblibou jen tak šlapou a obdivují krásy naší země. Jenže zpravidla se pohybují po silnicích a tak jsou, jak se říká, také účastníky silničního provozu. Ačkoli nemusí mít řidičský průkaz i pro ně platí určitá pravidla.

 Zásada číslo jedna - i pro cyklisty platí značky, červená a přednost v jízdě. Také cyklisté jezdí vpravo, a v případě, že na krajnici nejsou chodci můžou jet i tam. Naopak na chodníku nemají co dělat.

 "Za cyklistu je považován ten kdo jede jako řidič na nemotorovém vozidle, tedy jízdním kole či například koloběžce. Po pozemních komunikacích se tedy pohybuje jako vozidlo. Jezdí po pravé straně vozovky, a ne po chodníku. Po něm by se mohl pohybovat pouze tehdy, pakliže by kolo vedl, pak je považován za chodce," konstatuje JUDr. Zdeněk Svátek.

 Na chodníku tedy jedoucí cyklista nemá co dělat. Stejně tak na přechodu pro chodce, kde cyklista nemá přednost. Měl by ji pouze v případě, že by kolo vedle. Na silnici pak nesmí jezdit vedle sebou.

 "Cyklisté nemohou jet vedle sebe a musí jet vždy za sebou při pravé straně vozovky. Když odbočují doleva, pak se příslušně zařadí do odbočovacího pruhu."

 Cyklisté mají také jednu výhodu.
"Přijíždí-li ke křižovatce podél kolony stojících aut, mohou, je-li dostatek místa, tuto kolonu po pravé straně se zvýšenou opatrností předjet až na hranici křižovatky."

 Na víceproudých komunikacích to ovšem neznamená, že je to dovoleno po pravé straně každého jízdního pruhu, ale pouze po pravém kraji vozovky.

 Často s námi cestují na cyklistické výlety děti. Zákon nám nařizuje, abychom se starali o jejich bezpečí.

 "Cyklista mladší 15 let je povinen používat přilbu, která musí být schváleného typu. Přilba musí být správně a pevně nasazena na hlavě. Pokud by šlo o děti mladší 10 let, tak ty po silnicích mohou jezdit jen v doprovodu osoby starší 15 let. Kdyby dítě mladší 10 let jelo po chodníku, po cyklistické stezce nebo v obytné zóně, tak to je jedině případ, kde může jezdit bez dozoru."

 Jsou-li děti malé můžeme je vozit na kole na sedačce, ovšem ne na rámu.

 "Na jednomístném kole není dovoleno jezdit ve dvou. Pokud by ovšem bylo kolo vybaveno pomocným sedadlem s pevnými opěrami pro nohy, tak osoba starší 15 let smí vést osobu mladší 7 let."

 A ještě dodejme, že nejvyšší pokuta, kterou může cyklista dostat, je do 1 000 korun na místě. Bohužel se na něj nevztahují vyšší pokuty do 2 000 korun za takové přestupky jako je jízda na červenou, nedání přednosti nebo oblíbený přestupek cyklistů - vjíždění na železniční přejezdu v době, kdy je to zakázáno.

 Zdroj: Motožurnál

 

4) RADY

 A) Cyklista a přednost na cyklostezce

 Ve vašem vysílání jste uvedli že cyklista nemá přednost na přechodu pro chodce. Zajímá mne zda toto platí i v případě že je přechod sloučen s přejezdem pro cyklisty.

 Jak praví zákon, řidič musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití. V tomto případě je důležité slovo chodci, protože cyklista jedoucí na kole není chodcem. Tím by byl pouze kdyby kolo vedl. Cyklista tedy ani na cyklistické stezce, které vede společně s přechodem pro chodce, nemá přednost. Měl by ji pouze na přechodu pro chodce, a to za už zmiňované podmínky, že by kolo vedl. Když by jel na kole po přechodu, pak by se navíc dopouštěl přestupku, za který by mohl dostat pokutu až 1 000 korun, a to nejen od policisty, ale i od strážníka.

 B) Nepředjíždějme na přechodech

 Jede-li někdo pomaleji, pak ho ten rychlejší předjede. Jenže předjíždění je značně rizikový manévr a rozumný řidič se v tomto případě bude držet úsloví dvakrát měř, jednou řež. Často ale vidíme hazardéry, kteří předjíždějí kde se dá a s nějakými pravidly si starosti nedělají. Podívejme se na některé nebezpečné situace.

 K přechodu pro chodce přijíždí auto, brzdí, dává přednost chodcům a přitom už bliká doprava, že bude následně odbočovat. V tu chvíli ho za ním jedoucí auto objede zleva a pokračuje v jízdě. Situace zdaleka ne neobvyklá. Ačkoli auto odbočující vpravo můžeme za určitých okolností objet,  v této situaci se dopouštíme přestupku.

 "Dopouštím se přestupku, a to podle §17 písm. d) zákona č.361, který nám zakazuje předjíždění na přechodu pro chodce nebo v jeho těsné blízkosti. To znamená, že nemohu předjíždět tam, kde bych předjíždění nemohl dokončit před přechodem," vysvětluje JUDr. Zdeněk Svátek.

 Kdyby navíc takový "spěchálek" srazil chodce, kterému odbočující auto dávalo přednost, tak by mu tenhle manévr mohl vynést vyšší trest. Ostatně i předjíždění na jasném přehledném úseku mimo obce skrývá řadu úskalí. Než se k němu rozhodneme, musíme vědět nejen co se děje před námi, ale i za námi a vedle nás. Kdyby nás už někdo předjížděl, pak bychom za případnou nehodu mohli my.

 "Byla by to naše vina, protože než začneme předjíždět musíme se přesvědčit pohledem do zpětného zrcátka, jak situace vypadá, a zda už nás někdo nepředjíždí nebo tento manévr nezačíná. Jestliže ano, pak musíme počkat a předjíždět až budeme sami předjeti."

 Zrovna tak musíme předjíždět tak, abychom věděli, že se můžeme bezpečně a včas zařadit zpátky do pravého pruhu, a to ještě předtím než začne plná čára nebo před značkou zákaz předjíždění.

 "Když se vracím a přejedu podélnou čáru souvislou, pak se dopouštím přestupku, protože to podle zákona není dovolenou."

 Samozřejmě budou-li si to vyžadovat okolnosti, pak se přes plnou čáru vrátíme, ale prostě jsme se dopustili přestupku a, kdyby došlo k nehodě, byla by vina opět na nás. Někdy ale, zvlášť kamiony, jedou tak blízko u sebe, že nám bezpečné zařazení neumožní.

 "Vlastně nás tímto nutí k přestupku. Přitom zachování rozestupů nařizuje některým vozidlům přímo zákon, a to v §19, který stanovuje vzdálenost mezi vozidly. Jasně se tam říká, že vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kilogramů, jízdní souprava delší než 10 metrů a zvláštní vozidla, což jsou například traktory, musí od před ním jedoucího vozidla takový odstup, aby se předjíždějící vozidla mohla bezpečně zařadit zpět do pravého pruhu. Tuto povinnost tedy nařizuje přímo zákon.

 To jsou jen některé situace, které při předjíždění mohou nastat. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o manévr, který patří mezi nejnebezpečnější, je porušení pravidel a nebezpečné předjíždění považováno za závažný přestupek, za který na místě můžeme zaplatit až 2 000 korun.

Zdroj: Motožurnál

V sekce BEZPEČNĚ NA KOLE najdete ještě také:

Bezpečně na silnicích - viditelnost, používaní přileb

Způsoby zabezpečení jízdních kol proti odcizení a možnosti pojištění kol

Zákony a vyhlášky

  Jakou koupit přilbu? z www.nakole.cz

  Kupujeme sedačku pro dítě (1.) z www.nakole.cz

  Kupujeme sedačku pro dítě (2.) z www.nakole.cz

  Kupujeme sedačku pro dítě (3.) z www.nakole.cz

  Kam s dítětem? Do vozíku! z www.nakole.cz

  Kupujeme kolo z www.nakole.cz

  Jak vybrat a jak používat cyklistickou přilbu z www.adamek.cz

  Co kolo, to jiná helma. Jak vybrat tu pravou? z www.idnes.cz

  Co potřebujete na kolo a za kolik? z www.idnes.cz

Jak si vybrat brýle na kolo? Poradíme! z www.idnes.cz

Správně nasazená přilba z www.nakole.cz

Kupujeme přilbu z www.nakole.cz

  5) TESTY PŘILEB, CYKLOSEDAČEK

  Pozor na nebezpečné přilby! z www.idnes.cz

  Mnohé cyklosedačky mají problémy s bezpečností z www.nakole.cz