CYKLOPOJMY, DRUHY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A TRAS

 

DOPORUČUJEME:
- ZÁKLADNÍ PARAMETRY A TYPY CYKLISTICKÝCH TRAS  
- CYKLISTICKÉ ZNAČENÍ 

-
PRÁVA A POVINNOSTI CYKLISTŮ

 1) Pojem cyklotrasa a cyklostezka, singltrek

 2) Systém cyklotras

 3) Druhy cyklistické dopravy

 4) Druhy cyklistických tras

  

 1) Pojem cyklotrasa a cyklostezka

Cyklotrasa - vede po silnicích, drobných místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky - návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy. Při jízdě na cyklotrase je cyklista povinen dbát veškerých ustanovení a v žádném případě nepožívá žádných výhod. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter. 

Cyklostezka - je vyšší forma organizace řízení pohybu cyklistů. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a pro uživatele to znamená, že pro ně tyto speciálně umístěné dopravní značky jsou povinni respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla. Cyklostezka je vždy ohraničena na svém a začátku a konci a je výhradně určena pouze pro cyklistickou dopravu Pokud je souběžně vedena se silnicí, má cyklista povinnost tuto stezku využívat. Povrch je zpravidla zpevněný (asfalt, dlažba) o minimální šířce 2 metry. Pozor, mohou ji využívat nejen uživatelé kolečkových bruslí a lyží ale i chodci, především pokud se jedná o společnou trasu pro chodce i cyklisty, takže ohleduplnost všech je na místě!

Cykloturistická trasa - opouští silnice s automobilovým provozem a vede přírodou a terénem, většinou po horší polní či lesní cestě a určena by měla být především pro vyznavače horských kol. Je vyznačena pásovými značkami, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších, lišící se navíc i velikostí a delším intervalem umístění.
Pásové značení je doplněno směrovkami, které mají opět žlutý podklad, dva řádky textu a v záhlaví napsáno „Cyklotrasa KČT č. …“

Singltrek - Cesta o šířce do 1,8 m má přírodní povrch, nesmí nikdy stoupat víc než polovinu sklonu spádnice a úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon větší než 15 %. Koruna stezky je celá zařízlá do svahu a mírně se v příčném směru sklání, aby odváděla vodu. Ve směru jízdy stezka často alespoň na krátký čas mění směr a sklon. To zabraňuje tomu, aby voda stékající po jejím povrchu nabrala rychlost způsobující erozi. Vinoucí se charakter cesty ale taky reguluje rychlost, kterou se po ní cyklisti můžou pohybovat.

Singltrek je levný, a pokud je správně postavený, vyžaduje minimální údržbu. Jeden kilometr asfaltové cyklostezky může stát i víc než tři miliony korun, jeden kilometr singletracku stojí podle povahy terénu 100 - 300 tisíc. Singltrek harmonizuje pohyb různých uživatelských skupin, cyklistů i pěších. Není potřeba zákazů a příkazů, cyklisté můžou jet pouze takovou rychlostí, která neohrožuje ostatní. Singltrek představuje menší zásah do přírodních procesů, s věkem zraje a srůstá s přírodou.

V českých podmínkách se singltreku nejvíc blíží staré lovecké chodníky. Ty jsou stavěny tak, aby se myslivec nezadýchal a mohl stále přesně mířit. Proto se příjemně vinou svahem v mírných a udržitetelných sklonech. High-tech singltrek je oproti tomu navrhován tak, aby blažil tělo a duši terénního cyklisty. Je pohybově a vizuálně ještě pestřejší.

Úzké vinoucí se cesty jsou bajkovým eldorádem. V podmínkách České republiky je ale pro hodnotnou aktivní lesní rekreaci minimálně stejně důležité, aby cesty lesem kromě hospodářského užitku poskytovaly příjemné podmínky pro jízdu na kole či chůzi. Lesní cesty, které jsou rekreačně využívány, by měly být realizovány v přírodě blízkých povrchách.

z www.cemba.cz

 2) Systém cyklotras

 Systém cyklotras v České republice má svoji logickou hierarchii. 

 Projekt cyklotras I. až III. třídy sestavilo v r. 1996 Centrum dopravního výzkumu v Brně na zakázku Ministerstva Dopravy ČR. Systém je stejný jako u silnic; na CT I. tř. navazují CT II. tř. atd. Od té doby se ho KČT drží a přiděluje dalším cyklotrasám jen čtyrmístná evid. čísla. Pouze výjimečně lze přidělit nové číslo dvou- nebo třímístné - např. pro Polabskou cyklotrasu (č.24), Posázavskou cyklotrasu (č.19).

 Jednomístným číslem se označují hlavní páteřní trasy první třídy, které na hranicích navazují na systémy cyklotras našich sousedů. Takových tras je pět, celkem měří 645 kilometrů a krom toho, že spojují Prahu s Brnem, obstarávají návaznost na dálkové trasy v Německu, Rakousku a Polsku. 

 Cyklotrasy druhé třídy se značí dvoucifernou číslicí, měří zhruba tři tisíce kilometrů a spojují české, moravské a slezské regiony.

 Dalším pojmem v dálkovém propojení jsou dálkové cykloturistické trasy, které jsou pojaty spíše geograficky nebo tematicky. Tak máme na českém území např. Českomoravskou stezku, Česko-polskou příhraniční, Česko-rakouskou příhraniční, Greenways Praha – Vídeň, Jantarovou stezku, Labskou, Moravskou a Pražskou stezku a dálkové cyklotrasy z Jeseníku do Znojma, z Jihlavy do Českého Těšína a z Hradce Králové do Břeclavi. Zpravidla vedou po cyklotrasách různých čísel a odlišných tříd. 
Zdroj: KČT

 

 3) Druhy cyklistické dopravy 

 • dopravní - Jízda na kole je přepravou k cíli.

Především každodenní doprava s cíli v zastavěném území sloužící k přepravě do zaměstnání, do školy a za občanskou vybaveností. Vyznačuje se náročností na co nejkratší spojení, které si v případě nevhodného trasování cyklistické komunikace sama hledá. Každodenní cyklisté jsou většinou znalí situace v provozu na pozemních komunikacích a jezdí většinou jednotlivě. Využití jízdního kola není tolik závislé na počasí.

 • turisticko - rekreační - Cílem je samotná jízda na kole.

Doprava především za cíli mimo zastavěná území. Nevadí menší jí zajížďky, jsou-li navíc zpestřeny umístěním v atraktivním prostředí (výhledy, zeleň, apod.). Typickými představiteli jsou víkendoví cyklisté, mnohdy i s malými dětmi. Tomu je třeba uzpůsobit návrh trasy, zejména křižování s jinými druhy dopravy. Je závislá na příznivém počasí. Cyklisté jezdí jednotlivě ale častěji i ve skupinách.

 • sportovní - Jízda na kole je prostředkem zvyšování sportovní výkonnosti.

Cyklisté využívají pro sportovní jízdu zpravidla motoristických komunikací, na kterých mohou dosahovat vyšších rychlostí (na rovině až 50 km.h-1) nebo speciálních závodních drah (bikros, freestyle apod.). Pro sportovní jízdu nejsou omezujícím předpokladem ani strmější stoupání.

Zdroj:CDV

 

4) Druhy cyklistických tras 

 Podle trasování, geografické polohy a převažujícího druhu cyklistické dopravy se rozlišují tyto druhy cyklistických tras:

 • místní - využívané pro dopravu v obci (intravilánu) zejména pro každodenní cyklistiku a pro napojení na trasy regionální.

 • regionální - spojují cíle ležící mimo obec. Pro jejich správné fungování je důležitá návaznost na síť místních cyklistických tras. Regionální trasy jsou dopravní (pro každodenní cyklistiku) nebo rekreační (pro cyklistiku rekreační).

 • dálkové (nadregionální) - spojují vzdálené cíle (např. Praha - Vídeň). Slouží především pro rekreaci, zejména prázdninovou. Tomu odpovídá vedení tras, výběr turisticky atraktivních cílů a vybavenost na trase (ubytovny, servisy, mapy). Při průchodu obcí by měla využívat místních cyklistických tras.

Místní trasy dělíme na trasy:

 • základní - cyklistické trasy ve městě spojující významné cíle pro cyklistickou dopravu. Vytvářejí základní síť cyklistických tras ve městě, která může mít rastrový nebo radiální systém. Jsou značené orientačním dopravním značením.

 • doplňkové - cyklistické trasy ve městě spojující méně významné cíle buď přímo nebo propojující síť základních cyklistických tras. Jsou obvykle značené orientačním dopravním značením.

 Zdroj: CDV

 

Co je dobré si zapamatovat:

Kolo na přechodu musíte vést - Cyklista nesmí na přechodu pro chodce na kole jet. Za to mu hrozí pokuta až 2000 korun na místě přestupku a až 2500 korun ve správním řízení.
Na kole na chodník nesmíte - Přestože se na kole či na mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle sebe. Nesmíte ale ohrozit ostatní chodce, jinak musíte jít po pravé krajnici nebo okraji silnice.
Nebojte se trestných bodů - Cyklisté nemohou za dopravní přestupek získat trestné body. Policisté ale mohou udělit vysokou pokutu za jízdu pod vlivem alkoholu.
Chodce nesmíte nesmíte ohrozit - Pokud jedete po stezce, která je určena chodcům i cyklistům, nesmíte svoji jízdou chodce ohrozit. To samé platí i při křížení cyklostezky s chodníkem či stezkou pro pěší.
Kam cyklista nesmí jet - Cyklisté se nesmějí pohybovat na dálnici, chodníku, stezce po chodce a pěší zóně. Za porušení zákazu na místě přestupku hrozí pokuta 2000 korun, ve správní řízení 2500 korun.
Na přejezdu buďte ostražití - Na přejezdu pro cyklisty neplatí stejná pravidla jako na přechodu pro chodce. Cyklisté totiž při přejíždění nesmějí ohrozit jiné účastníky silničního provozu. Řidiče aut nesmí donutit ke změně směru, nebo rychlosti jízdy.
Stezka patří i jiným - Na cyklostezku mohou i jiní sportovci. Například na kolečkových bruslích nebo na lyžích.