ZÁKLADNÍ PARAMETRY A TYPY CYKLISTICKÝCH TRAS

 

DOPORUČUJEME:
- CYKLISTICKÉ ZNAČENÍ  
- CYKLOPOJMY, DRUHY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A TRAS 

-
PRÁVA A POVINNOSTI CYKLISTŮ
- VYBAVENÍ JÍZDNÍCH KOL

 

 A) Základní prostorové parametry cyklistických tras 

 B) Údaje ze zahraničních předpisů

 C) Základní typy cyklistických tras

 D) Funkční třídy místních komunikací

 

 E) Navrhování cyklistických pruhů, pásů a stezek

 F) Povrchová úprava a konstrukční uspořádání cyklistických tras a stezek

 G) Konstrukce jednotlivých typů povrchů

 (Způsob značení cyklistických tras a stezek najdete Zde)

A) Základní prostorové parametry cyklistických tras

Komunikace pro cyklisty musí splňovat požadavky na průjezdný profil jízdního kola a cyklisty, do něhož nesmějí zasahovat žádné pevné překážky, ve vozovce nesmí být umístěny vpusti, jejichž mříže jsou souběžné se směrem jízdy. Při stanovení profilu je doporučeno vycházet z následujících hodnot:

- šířka jízdního kola (K)................. 60cm

- nutný pohybový prostor (P).......... 2x20cm

- bezpečnostní prostor (B).............. 2x25cm

- podjezdná výška (V)..................... 250cm

Šířku cyklistického pruhu pro obousměrný provoz udává původní verze ČSN 736110 hodnotou 150cm, 125cm a 100cm

Ve změně 1 ČSN 736110 je v novém odst.1.čl. 82 jasně stanovena minimální šířka cyklistického pruhu 100cm, přičemž při použití v hlavním dopravním prostoru (což tato změna nově připouští za předpokladu barevného odlišení) je nutno tuto šířku zvětšit na 150cm. Zároveň musí mít jízdní pruh pro automobily šířku 300cm a musí být od cyklistického pruhu oddělen vodícím proužkem, přičemž na šířku 0,75m musí být cyklistický pruh zpevněn.

Cyklistický pruh, resp. jeho šířka vychází z průjezdního profilu pro cyklistu. K zajištění bezpečnosti provozu se pro jednotlivé typy cyklistických tras a stezek používají následující hodnoty minimálních šířkových parametrů:

- cyklistický pruh :
šířka 1,50 metrů (na obousměrném pásu v přidruženém dopravním prostoru)
šířka 1,25 metrů (na jednosměrném pásu v přidruženém dopravním prostoru)
šířka 1,00 metr (při oddělení dělícím pásem)
- společná stezka pro chodce a cyklisty, podélně dělená :
celková šířka 3,5 metrů (1,5 metrů pro chodce, 2,0 metrů pro cyklisty)
- společná stezka pro chodce a cyklisty, podélně nedělená :
celková šířka 3,0 metrů
- samostatná cyklistická stezka
celková šířka 2,5 metrů 

 

 B) Údaje ze zahraničních předpisů

V německých předpisech jsou uváděny následující směrné parametry šířkového uspořádání cyklistických stezek:

* vyhrazená cyklistická stezka jednosměrná podél komunikace, jednopruhová - 100cm.
* vyhrazená cykl. stezka obousměrná podél komunikace, "jednoapůlpruhová" (možnost předjíždění) - 160cm
* samostatně vedená cyklistická stezka obousměrná - 200 až 300cm
* společná dělená stezka pro pěší a cyklisty - 400cm
* společně nedělená stezka pro pěší a cyklisty - 300cm
* cyklistický pruh na komunikaci - 160cm
* ochranný pruh podél obruby při parkování na kraji komunikace - 70cm
* ochranný pruh podél obruby v nepřehledných místech a u světelné signalizace - 90cm
* ochranný pruh podél obruby při zákazu stání na kraji komunikace - 50cm

Lze konstatovat, že parametry cyklistických stezek dle německých předpisů jsou v podstatě obdobné parametrům používaným v současné době v ČR.

 C) Základní typy cyklistických tras

V této kapitole jsou stručně charakterizovány základní typy cyklistických tras. Tyto jednotlivé formy se od sebe liší uplatněným stupněm segregace (oddělení) cyklistické dopravy od ostatních druhů doprav, o volbě jejich použití rozhodují konkrétní podmínky. V rámci návrhu byly použity některé z těchto typů.

 1) Samostatná cyklistická stezka 
Samostatná stezka pro cyklisty (vyznačena dopravní značkou C 8a). Šířka cyklistického pásu pro obousměrný provoz je 300cm, šířku zpevněné části redukovat až na 200cm s tím, že v místě bočních bezpečnostních odstupů již není provedeno zpevnění.  Z hlediska jejího zvýraznění a zvýšení bezpečnosti provozu je účelné její barevné odlišení (červenou barvou).

 2) Nedělená stezka pro pěší a cyklisty 
 Společná stezka pro chodce a cyklisty, obousměrná, nedělená (vyznačená dopravní značkou C 9a). Nejmenší šířka stezky je doporučována 300cm. Tato šířka zajistí v případě setkání jednoho cyklisty a dvou pěších v jediném profilu nezbytný prostor 100cm pro cyklistu, 2x75cm pro pěší a zbývajících 50cm lze pokládat za bezpečnostní odstup cyklisty a pěších.
  Vyznačení cyklistické trasy po chodníku dopravní značkou č. C 9a, jako společné stezky pro chodce a cyklisty (s ohledem na dostatečnou šířku chodníku, intenzitu chodců, příčné překážky v provozu, např. vchody a vjezdy do objektů, zastávky MHD, prodejní místa, městský mobiliář a podobně).

 3) Dělená stezka pro pěší a cyklisty 
Společná stezka pro chodce a cyklisty, obousměrná, dělená vodorovným dopravním značením (vyznačená dopravní značkou C 10a). Minimální šířka stezky je 400cm, přičemž je navrhováno dělení 200cm + 200cm. V případě, že je navrhována cyklistická trasa jako dvě jednostranné stezky vyznačené na chodnících po obou stranách komunikace, je doporučena jako minimální šířka cyklistického pruhu 100cm, existuje-li pravděpodobnost zvýšeného využívání jednosměrné stezky i k jízdě v protisměru, je navrhováno zohlednit tento předpoklad návrhem šířky jízdního pruhu v šířce 160cm.

 4) Cyklistická trasa na dopravně zklidněné komunikaci (pěší zóna, obytná ulice a jiné)
Cyklista využívá spolu s ostatními účastníky provozu dopravní prostor, v němž je povolena jízda pouze rychlostí do 20km/hod.

 5) Cyklistické pruhy na vozovce
Jednosměrný cyklistický pruh na vozovce nebo podél vozovky (vyznačen dopravní značkou V 14). Doporučená šířka pruhu vyznačeného na vozovce je 150cm (+25cm vodící proužek)

 6) Cyklistická trasa na polní a lesní cestě
Pro cyklistický provoz jsou využívány málo frekventované účelové komunikace jejichž šířka bývá obvykle v rozpětí 2,5-5m

 7) Cyklistická trasa vedená společně s motorovou dopravou na obslužné komunikaci 
Pro cyklistický provoz je využívaná komunikace s malou intenzitou dopravy(Cyklistická trasa vedena po silnici II. nebo III. třídy nebo po místní obslužné nebo sběrné komunikaci.

 

 D) Funkční třídy místních komunikací podle normy ČSN 73 6110

Místní komunikace se podle své urbanisticko - dopravní funkce dělí na komunikace funkčních skupin :
A - rychlostní, s funkcí dopravní,
B - sběrné, s funkcí dopravně - obslužnou,
C - obslužné, s funkcí obslužnou,
D - nemotoristické.

Podle dopravního významu se skupina D dále člení na komunikace funkčních tříd:
D 1 - zklidněné komunikace,
D 2 - cyklistické,
D 3 - pro pěší.

Nemotoristické komunikace funkční třídy D 2 (cyklistické) jsou cyklistické stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu. Typickým požadavkem této funkční třídy je vyloučení nebo oddělení veškeré motorové dopravy.

Základním skladebním prvkem cyklistické stezky je cyklistický pruh. Jeho základní šířka na obousměrném pásu v přidruženém dopravním prostoru je 1,5 metrů, na jednosměrném pásu v přidruženém dopravním prostoru 1,25 metrů a na jednosměrném pásu při oddělení dělícím pásem 1 metr.
 E) Navrhování cyklistických pruhů, pásů a stezek podle normy ČSN 73 6110

Cyklistické pruhy se navrhují všude tam, kde jsou předpoklady jejich využití (rovinatý terén, velké sídelní útvary, rekreační oblasti, průmyslové aglomerace apod.). Jejich zřizováním se vytvářejí podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, čímž dochází ke zlepšení životního prostředí a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvláště cyklistů. 
 F) Povrchová úprava a konstrukční uspořádání cyklistických tras a stezek

Při zřizování samostatných cyklistických stezek nebo společných stezek pro chodce a cyklisty slouží jako podklad Technické podmínky (TP 78) Ministerstva dopravy ČR „Katalog vozovek pozemních komunikací“, vydané a schválené Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic ČR. Katalog vychází z ČSN 73 0031 a ČSN 73 6114 a přímo navazuje na Technické podmínky pro navrhování vozovek pozemních komunikací (TP 77). Katalog umožňuje výběr vhodného konstrukčního typu a záměnu jednotlivých konstrukčních vrstev. 

 G) Konstrukce jednotlivých typů povrchů

Z hlediska použití různých konstrukčních typů povrchů komunikací určených pro cyklistickou dopravu je nutné uvažovat s jejich následným použitím. Typy konstrukcí pro nemotoristické komunikace a použití povrchových materiálů lze z tohoto hlediska rozdělit do 3 částí :

1. Vyloučení automobilové dopravy
2. Pojížděné pravidelně osobní automobilovou dopravou a občas nákladní automobilovou dopravou
3. Pojížděné pravidelně osobní i nákladní automobilovou dopravou 

PTEJTE SE, ODPOVÍDEJTE ZDE...