KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

JAK NASTAVIT POSED NA JÍZDNÍM KOLE


Tento článek Vám přinesla cestovní kancelář SunBike

Charakteristika pojmu "ideální posed"
A) Správným nastavením posedu se eliminují zdravotní potíže, které mohou v důsledku nesprávné polohy těla jezdce na kole vznikat. Konkrétně může jít o bolesti zad, sedacích částí těla, bolesti kolen, bolesti šíje atd. Takové
problémy mohou jízdu na kole velmi znepříjemnit a to zejména při delších vyjížďkách.
B) Silným protivníkem cyklisty je vzduch, který musí při jízdě prorážet. Proto dalším důležitým bodem při nastavování ideálního posedu je dosažení co nejlepší aerodynamiky jezdce při jízdě, tak aby byl odpor vzduchu co nejmenší a zároveň bylo zachováno maximální pohodlí jezdce.
C) Třetím základním pilířem při nastavování posedu je dosáhnout takové polohy jezdce na kole, při které je dosaženo co nejefektivnějšího přenosu síly do pedálů kola. Cílem je minimalizovat ztráty energie cyklisty při přenosu síly do pedálů.

Ideálním nastavením cyklistického posedu tedy rozumíme mít kolo nastavené tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků ve výše jmenovaných bodech. Optimálně pak dosáhneme maximálního možného výkonu jezdce s minimálními rizikem poškození jeho zdraví.

Nastavení ideálního posedu je možné dosáhnout dvěma možnostmi. Tou první možností je léty prověřená metoda, která je volně dostupné v literaturách. Jedná se o metodu, díky které lze dosáhnout ideálního posedu zcela samostatně, za pomocí základních pomůcek. Tato metoda bude v této práci dále označována jako původní metoda.

Druhou možností je nastavení ideálního posedu proškoleným profesionálem. Někteří významní výrobci jízdních kol vypracovali vlastní programy, pomocí nichž se ideální posed na kole nastavuje. Tyto programy vznikly převážně
v rámci marketingového plánu a podpory prodeje vlastních výrobků. Proto do nich tyto firmy mohly nainvestovat nemalé finanční prostředky, což se mělo projevit ještě v účinnějším nastavení posedu, než u původní metody. Základem těchto metod jsou důkladná biomechanická vyšetření, která přikládají značnou váhu k anatomickým dispozicím jedince. Výsledná poloha komponentů kola se mírně liší od polohy, ke které se dojde původní metodou. U PM je možné, že některá nastavení nejsou konkrétnímu jedinci zcela vyhovující a je potřeba je individuálně doladit. To by u moderních metod hrozit nemělo. Během téměř čtyřhodinového vyšetření a měření by specialista měl dojít k poloze, která zcela přesně odpovídá dispozicím konkrétního jedince. Navíc je toto nastavení po zajetí opět zkontrolováno. Celé je to založeno na dlouhodobější spolupráci mezi pověřeným profesionálem, který polohu nastavuje a jezdcem, který kolo využívá.

1. PŮVODNÍ METODA

- Parametry komponentů
Aby bylo možné kolo nastavit optimálně potřebám jezdce, tak již při výběru kola je nutné zvolit vhodné rozměry jeho komponentů a to následovně.

A) Vellikost rámu
Základním předpokladem ideálního nastavení posedu na kole je vhodný výběr velikosti rámu. Jde o míru naměřenou mezi středem šlapací osy a vrchem sedlové trubky. Při špatně zvolené velikosti může být nemožné kolo správně nastavit. V současné době se používají tři základní druhy značení velikostí
rámu.
Téměř výhradně u silničních kol se udává velikost rámu v centimetrech. Správná velikost se určuje dle následující tabulky

Velikost rámu silničních kol Výška jezdce Velikost rámu horských kol Velikost rámu - moderní značení Výška jezdce
49 cm 150 - 165 cm 13" XS 150 - 160 cm
52 cm 163 - 173 cm 15" S 158 - 170 cm
54 cm 170 - 178 cm 17" M 168 - 178 cm
56 cm 175 - 183 cm 19" L 175 - 188 cm
58 cm 180 - 191 cm 21" XL 185 - 196 cm
61 cm 188 - 198 cm 23" XXL 193 - 205 cm

Podle těchto tabulek je možné celkem spolehlivě velikost rámu vybrat. Rozhodně není vhodné se od těchto hodnot nějak výrazně odchylovat.
Někteří výrobci mohou mít vlastní systém, který se od těchto doporučení může mírně lišit. Není tedy od věci, si před koupí kola prostudovat oficiální doporučení výrobce. Nevhodný výběr velikosti rámu může způsobit řadu problémů.

B) Délka klik
Čím delší klika, tím větší páka a delší ujetá vzdálenost na jedno šlápnutí. Na druhou stranu se snižuje frekvence šlapání. Kliky se vybírají s ohledem na výšku a jezdecký styl jezdce.

Délka kliky Výška jezdce
170 - 172,5 mm do 178 cm
172,5 - 175 mm 175 - 191 cm
175 - 180 mm 178 a více

V případě silového pojetí s nižší frekvencí šlapání lze volit kliky o něco delší. Naopak pokud je šlapání jezdce více frekvenční, mohou být kliky kratší.
U horského kola je možné k uvedeným mírám 2,5 – 5 mm přidat v případě, kdy jezdec kolo používá v náročnějším terénu, kde se v prudkých stoupáních šlape více silově.

- Nastavení výšky sedla
Správnou výšku sedla lze ověřovat několika způsoby.
Při správně nastavené výšce sedla se dosahuje při šlapání, v okamžiku kdy je pedál v mrtvém bodě, úhlu v koleni mezi 25° – 35°. Ideálně 32°. Měřením práce svalů při šlapání se právě tato hodnota ukázala být tou, při které je přenos síly jezdce do pedálů nejefektivnější. Jak tedy lze naměřit správnou výšku sedla?

Tuto metodu lze provádět ideálně s kolem upnutým v trenažéru, anebo s možností opření se o zeď či zábradlí. Nastavení probíhá v cyklistické obuvi. Jezdec se posadí do sedla a jednou nohou položí patu na pedál. V okamžiku kdy se pedál nachází v nejnižší poloze, by měla být noha mírně pokrčená. Důležité je dbát na správné provedení tohoto nastavení. Jezdec by měl v sedle sedět rovně, nebýt nakloněn do strany.

Dále se ke správné výšce sedla lze dobrat pomocí matematiky. Nejdříve se změří vnitřní délka nohy (tj. od rozkroku na zem). Naměřená hodnota se vynásobí koeficientem 0,853. Výsledkem je hodnota výšky sedla od středové osy po vrch sedla. Měří se podél rámové trubky. Měření se provádí v obuvi.

Nastavení předozadní polohy sedla
Stejně tak jako správná výška sedla je důležitá jeho předozadní poloha. K jejímu určení je potřeba olovnice. Celé měření se provádí na rovném povrchu (ne na šikmém). Při šlapání se zastaví pohyb nohou v okamžiku, kdy jsou kliky ve vodorovné poloze (šlapání se simuluje pohybem vzad). Následně se spustí olovnice od přední části kolene. Ta by měla protínat osu pedálu. Změní-li se předozadní poloha sedla, tak je nutné opět přeměřit výšku sedla.

Sklon sedla
Výchozí pozice sedla je vodorovná. Tu lze nejlépe zkontrolovat pomocí vodováhy.

Délka představce
Vhodná délka představce je důležitá pro celkové pohodlí a správnou aerodynamiku jezdce. Nevhodně zvolená délka představce může přivodit i bolesti zad. Správná délka se určuje opticky. Při standardní pozici na kole se jezdec drží řídítek (u silničního kola v jejich spodní úvrati). Náboj předního kola je při správné délce představce zastíněn řídítky.

Výška řídítek
Zde je brána jako startovací poloha taková výška řídítek, kdy jsou řídítka ve stejné úrovni jako sedlo. Jejich polohu je však možné individuálně doladit dle dispozic jezdce. Čím níž budou řídítka, tím se samozřejmě sníží odpor vzduchu při jízdě. Snižování řídítek by se však mělo řídit následujícím pravidlem:

Výška postavy:
Méně než 163 cm: 0 – 2 cm pod úrovní sedla
163 cm – 173 cm: 3 – 6 cm pod úrovní sedla
173 cm – 183 cm: 4 – 8 cm pod úrovní sedla
Více než 183 cm: 6 – 10 cm pod úrovní sedla

Měříme se rozdíl mezi horní úrovní sedla a vrchem řídítek.
V případě, kdy má jezdec problémy s ohebností zad, tak mohou být řídítka i nad úrovní sedla.

Šířka řídítek
Délka řídítek by měla být totožná se vzdáleností našich ramenních kloubů. Je to určitý kompromis. Pokud budou řídítka užší, bude dosaženo lepší aerodynamiky. Širší řídítka naopak uvolňují dýchání a výrazně zlepšují ovládání kola.
- Na horských kolech je důležité účinné ovládání kola v terénu a naopak není tak důležitá aerodynamika. Proto se spíše využívají širší řídítka.
- U silničních kol, kde je odpor vzduchu poměrně výrazný, je vhodné volit právě optimální rozměr řídítek na šíři ramen.
Větší výchylky v nastavení řídítek je možné aplikovat u horského kola, kde není kladený takový důraz na aerodynamiku jako u silničního kola. Je tedy možnost nastavit polohu jezdce trochu více uvolněně.

Pokud je vše správně nastaveno:
Po nastavení ICP si tělo musí na nové nastavení zvyknout. Z počátku může jezdci nová poloha připadat nepřirozená, což bývá způsobeno tím, že je jezdec zvyklý na svou původně nastavenou polohu. To se ovšem s najetými kilometry a dobou, po kterou se jezdec na nový posed adaptuje, mění. V době kdy se tělo na nový posed adaptuje, může dojít i ke změně stylu šlapání. Proto je doporučováno, přibližně po najetí 100 -200 kilometrů, vše znovu zkontrolovat, eventuálně doladit.
- Výslednou polohu není možné chápat jako striktní dogma. Vždy je možné se od této polohy více či méně odchýlit, pokud je to nutné.

2) MODERNÍ METODY

Dnes také existují speciální metody vytvořené jednotlivými výrobci.
V případě nastavení posedu vyškoleným profesionálem v některém z těchto programů, čeká jezdce 3 – 5 hodinové měření, jehož výsledkem je speciálně nastavený posed.
Specialista, který je provádí, musí disponovat poměrně slušnou znalostí anatomie a podmínkou pro provádění měření je úspěšné složení náročných zkoušek.
Nevýhodou tohoto měření pak může být pouze jejich cena, která se pohybuje v řádech několika tisíc korun.

Speciální metoda BG fit:
Jedná se o metodu zpracovanou a vytvořenou výrobcem jízdních kol Specialized.
Tato metoda má své kořeny ve velmi propracovaném výzkumu biomechanického měření pohybů jezdce při šlapání.
Metoda BG fit se zabývá daleko širší problematikou než v původní metodě. To se samozřejmě projeví na množství zkoumaných parametrů a na samotné délce měření, které trvá většinou 3 – 4 hodiny
V jedné z části se specialista věnuje fyzickým měřením anatomie klientova těla. Tato měření mohou být pro BG fit velmi důležitá, avšak při nastavování posedu původní metodou se vůbec neprovádí. Jde tedy o jeden ze základních rozdílů mezi původní metodou a moderními metodami, mezi které metoda BG patří. Je velmi zajímavé, čím vším se metoda BG zabývá a jak propracovaná je celková koncepce měření.

3) ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Obě metody se liší hlavně rozsahem svého zkoumání a nastavování. Nastavení posedu původní metodou zvládne každý doma sám. Tato metoda je osvědčená a funkční. Nebere však ve zřetel abnormality a specifické požadavky člověka jako originálu, proto si takové nastavení musí doladit každý sám na základě svých pocitů a zkušeností. To ovšem může být často nepřesné a nedokonalé.

V tomto smyslu může být pro jezdce zajímavé nechat si nastavit posed od profesionála, který s abnormalitami a speciálními požadavky dokáže pracovat a kolo tak efektivně nastavit. Takový profesionál dokáže řešit i řadu 28 zdravotních komplikací, které jezdce na kole trápí. To je jistě nesporná výhoda. Při nastavování kola specialistou samozřejmě odpadá i možnost špatného nastavení kola v důsledku nesprávného vysvětlení si postupu nastavování. Nastavení posedu metodou BG dnes vyjde na 3 – 4 tisíce korun. Částka se může vyšplhat mnohem výše v okamžiku, kdy se dokupují komponenty nutné ke správnému nastavení.

Informace pochází z bakalářská práce Jiřího Strnada. Více se dočtete zde: www.sunbike.cz/...