KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

CYKLISTICKÁ DOPRAVA V KRNOVĚ - VÝSLEDKY ANKETY

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejíž součástí je také tzv. „cyklobalíček“.

Tato novelizace přináší nové změny od poslední větší úpravy cyklolegislativy, která proběhla kolem let 2010/2011, mnohé další potřebné věci ale stále čekají, např. jak je to na západ od našich hranic - zrušení povinnosti použít cyklistickou infrastrukturu (ta může vést trochu jiným směrem nebo nemusí vyhovovat všem skupinám cyklistů). Svaz měst a obcí a Asociace cykloměst se proto stále snaží navrhovat podstatná zlepšení pro českou cykloinfrastrukturu, viz kompletní seznam navrhovaných změn

ZMĚNY, KTERÉ VSTUPUJÍ V ÚČINNOST OD 20. ÚNORA 2016:

Sdružený přechod a přejezd
Znění novely schválené vládou přináší především možnost vyznačovat sdružený přechod/přejezd pro chodce a cyklisty. Přednost na takovémto křížení pak je zachována obdobně jako u přechodu a přejezdu, podle toho, zda byste přijeli na kole či přišli pěšky.

§ 57 Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. (Přibylo:) Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty

Cyklista při přejíždění vozovky nesmí řidiče donutit (ke změně) k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy 
Navržená úprava je významná v tom, že ruší současný nesmyslný stav, kdy by řidič na cyklistu na přejezdu měl brát ještě menší ohled než když přejezd není zřízen.
Dosud cyklista nesměl přimět řidiče na přejezdu pro cyklisty ke zpomalení nebo změně směru jízdy, nyní k „náhlému“ zpomalení nebo změně směru, tj. jedná se o zlepšení postavení cyklistů.

§ 57 Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 5 Řidič mimo jiné nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty
Což znamená, že cyklista stále nemá přednost na přejezdu. Takto je pouze ošetřena situace, kdy se již cyklista na přejezdu nachází a řidič jiného vozidla se k němu blíží (např. pomalý cyklista).

Jízdní pruh pro cyklisty
Jedná se o tzv. “víceúčelový cyklopruh”, který by mohl být používán v případě nedostatku místa, kam se v současnosti běžný vyhrazený jízdní pruh nevejde. Oproti piktokoridorům by pak poskytoval o něco větší ochranu, jak psychologickou, tak i ze zákona. 

Pro jízdní pruh platí pravidla jako pro vyhrazený jízdní pruh s jedním podstatným rozdílem:
Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidiči ostatních vozidel vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro tato vozidla dostatečně široký; nesmí přitom ohrozit ani omezit cyklisty, viz:

§ 14 Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu

§ 27 Řidič nesmí zastavit a státi ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty.

§ 57 Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

- Stále platí podle § 57 že,je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 
Ale - pokud stezka poptávaným směrem smysluplně nenavazuje a např. se odklání bez možnosti bezpečně sjet, tak již v předchozím úseku tuto stezku není povinnost použít.

Při odbočování dává řidič přednost i cyklistům
To znamená, že se umožňuje zřízení kontinuálních pruhů pro cyklisty i v křižovatce.

§ 21
Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen
 a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji. .

Cyklistická zóna
Hojně diskutovaná cyklistická zóna, neboli cyklistická ulice, by se dala připodobnit k pěší zóně.
Maximální rychlost by měla být omezena na 30 km/h, cyklisté by se směli pohybovat v celé šíři ulice, řidiči by měli vůči cyklistům dbát zvýšené ohleduplnosti.

§ 39a nový
1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.

2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.

3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.

4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1 . Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

Povolený vjezd cyklistů na chodník
Povolený vjezd cyklistů na chodník již je u nás na několika místech realizovaný (dodatková tabulka pod značkou “stezka pro chodce”), nyní by tak byl tento režim akorát přesně zakotven i v zákoně. Pro pohyb cyklistů by platila obdobná pravidla jako pro jízdu v pěší a obytné zóně.

§ 40 Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.

Předjíždění kolon po pravé straně vozovky
§ 57 Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. (V zákoně přibylo:) To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

Cyklisté v levém jízdním pruhu
Toto ustanovení umožňuje zřízení kontinuálních jízdních pruhů v případě zřízení odbočovacích pruhů. 
§ 12...cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Z původních 13 širších témat definovaných během let 2007-2009 a dosud stále dokola projednávaných, se tímto podařilo zlepšit do značné míry 4 témata (menší množství dopravních značek, prostor s převažující funkcí, cyklopruhy/víceúčelové pruhy a zklidněné oblasti v podobě cyklozón) a zčásti se podařilo řešit oblast křížení, povinnost jet striktně při pravé straně a ochrana slabších uživatelů. 

Více informací pak naleznete zde: www.cyklomesta.cz/novinky/legislativa-konecne-nebude-vymluvou/

Kompletní seznam změn zákona č. 361/2000 Sb. s porovnáním předchozího a nového stavu naleznete zde:www.ibesip.cz/data/web/novela-361-web.pdf