REKLAMA

  KALENDÁŘ

  POČÍTADLA
TOPlist

PRÁVA A POVINNOSTI CYKLISTŮ NA CYKLOSTEZKÁCH

V posledních letech vzniklo v mnoha obcích několik nových cyklostezek. Řada cyklistů, kteří používají kolo pro dopravní, sportovní, rekreační či turistické využití neví jak se přesně chovat na cyklostezce.
Najdete zde proto znění několika předpisů a odpovědi na pár otázek.

„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 9a -  Na takto označené stezce se pohybují chodci a cyklisté po společné stezce.
Dopravní značka „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky, přičemž na takto označené stezce se nesmějí chodci a cyklisté navzájem ohrozit. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. Všichni účastníci by se měli pohybovat při pravém okraji komunikace (ve směru chůze či jízdy).
Povinností všech účastníků je, aby se vzájemně neohrožovali a byli vůči sobě ohleduplní. To znamená, že cyklisté by se měli vyvarovat rychlé a nebezpečné jízdy. Rychlejší uživatelé objíždí pomalejší zleva, stejně jako se na silnici předjíždějí automobily. Chodci pak nemohou jít například čtyři vedle sebe, ale musí umožnit cyklistům bezpečný průjezd.

„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 10a -Zde je chodec povinen užívat pouze pruh vyznačený pro chodce a cyklista pouze pruh vyznačený pro cyklisty
Značkou č. C 10a se stanoví příkaz pro chodce a cyklisty užít v daném směru samostatného odděleného pruhu. Značka rovněž vyznačuje vzájemné situování stezky pro chodce a stezky pro cyklisty. Pokud je zde povolen obousměrný provoz cyklistů, cyklisté se pohybují v pravé části nerozděleného pruhu či pravém jízdním pruhu a předjíždějí a objíždějí především zleva.
Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty. Nesmí přitom ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno.

Pruh pro cyklisty není určen k chůzi, vstupovat na něj mohou chodci pouze v odůvodněných případech, např. při obcházení a vcházení či vycházení ze stezky, přičemž nesmí cyklisty ohrozit.
Pro bruslaře není tento typ stezky vhodný. Bruslaři se mohou pohybovat jak v části pro chodce, tak i pro cyklisty.

„Stezka pro cyklisty“ - dopravní značka č. C 8a - Po této stezce se mohou pohybovat pouze cyklisté nebo osoby s podobným sportovním vybavením.
Značkou č. C 8a se stanoví příkaz pro cyklisty užít v daném směru takto označený pruh nebo stezku. Stezky může užít i osoba vedoucí jízdní kolo. Stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišným povrchem nebo odlišným provedením povrchu. Pruhu nebo stezky může užít i osoba pohybující se na koloběžce, na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. Cyklisté i bruslaři musí na stezce pro cyklisty jet za sebou a po pravé straně, předjíždějí zleva. Současně s tím si musí bruslaři počínat tak, aby neohrozil ostatní účastníky provozu na stezce pro cyklisty.

Je-li tedy souběžně s pozemní komunikací zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty (značka č. C 9a, č. C 10a a č. C 8a) nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 

Na několik otázek jsme se zeptali Policie ČR:

V zákonu o provozu na pozemních komunikacích – viz ust. § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., se říká: „Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“ 
Cyklisté si ale znění tohoto zákona vysvětlují různě, objevili se názory, že to platí pouze pro značku „Stezka pro cyklisty“ č. C 8a protože v zákoně se rozlišují pojmy "stezka pro cyklisty" a "stezka pro chodce a cyklisty" a v zákoně je uvedené jen "stezka pro cyklisty", ne "stezka pro chodce a cyklisty". Jaký má na toto znění pohled Policie ?

- Stezka pro cyklisty, o které hovoří ust. § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je obecná formulace, která zahrnuje obě varianty a to jak stezku pro cyklisty i stezku pro chodce a cyklisty. Stezky pro cyklisty se vždy vyznačují příslušným svislým a vodorovným dopravním značením, přičemž v případě svislého dopravního značení se jedná o dopravní značky příkazové, které ve všech případech, tj. jak u stezky pro cyklisty, tak také u stezky pro chodce a cyklisty (č. C 8 a, C 9 a + C 10 a), přikazuje cyklistům (příp. i chodcům), užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Tato povinnost vyplývá už ze samotné příkazové dopravní značky, kterou je řidič (účastník silničního provozu) povinen se řídit.

A jak to je u sportovních cyklistů, kde je při jejich rychlosti větší nebezpečí že se mohou střetnout s chodcem.
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, nerozlišuje cyklisty na jednotlivé kategorie (rekreační, sportovní, kondiční apod.). Každý cyklista je jako účastník provozu na pozemních komunikacích povinen při účasti na provozu na pozemních komunikacích  chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu, řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty atd. To znamená, že v případě, že takový „sportovní“ cyklista použije stezku pro chodce a cyklisty, musí rychlost jízdy jako každý jiný řidič (i cyklista je řidič) přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. 

Pokud jsou na "Stezce pro cyklisty" nějaké překážky pro cyklisty, které vylučuji její bezpečné používání, např. výkopové práce, může cyklista využít v těchto případech hlavní dopravní komunikaci aniž by byl pokutován za její využití ?
- V případě, že se na cyklostezce nachází překážka v podobě výkopů, překopů apod., dochází zpravidla k úplné uzavírce cyklostezky pomocí příslušného přechodného dopravního značení. Cyklisté jsou pak pomocí tohoto přechodného dopravního značení navedeni na ostatní pozemní komunikace, které mohou v takovém případě užít.
A jak je to u situace pokud je na stezce sníh, led apod. Mohou v těchto případech cyklisté použít beztrestně silnici ?
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, neumožňuje v případě cyklistů žádné výjimky. Opět zde platí obecná pravidla silničního provozu, která jsou uvedena v odpovědi u předchozí otázky (cyklista je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,...). Jinak tomu ovšem je v případě chodců, kde tento zákon chodcům dovoluje v případech, kde není chodník nebo je-li neschůdný, jít po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, jít co nejblíže při levém okraji vozovky.

Pokud je souběžně s dopravní komunikací jedna ze stezek: „Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 9a, „Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 10a nebo „Stezka pro cyklisty“ - dopravní značka č. C 8, po které musí cyklista jet, musí být na této dopravní komunikaci také značka "Zákaz vjezdu jízdních kol" ? 
- Nemusí, vyplývá to z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích – viz ust. § 57 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, cituji:„Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“
Dopravní značky č. B 8 „Zákaz vjezdu jízdních kol" se užívá pro zdůraznění tohoto zákazu zejména v úsecích, kde je to z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu žádoucí (zpravidla na silnicích I. tříd s větší hustotou silničního provozu).

Jak daleko od dopravní komunikace musí být "Stezka pro cyklisty C 8a" aby byla ještě chápána jako souběžně vedená komunikace ?
- Toto žádný předpis neupravuje. Vychází se z faktického stavu věci. Pro posouzení je směrodatné, zda je stezka pro cyklisty, kteří by jinak využili vozovku pozemní komunikace v daném směru jízdy, v terénu viditelná a rozpoznatelná. Vzhledem k tomu, že cyklostezky bývají zpravidla zároveň značeny informativními dopravními značkami pro cyklisty (dopravní značky č. IS 19 a, b; IS 20 a, b a IS 21 a, b), jsou cyklisté na tyto cyklostezky naváděni pomocí tohoto dopravního značení a lze tudíž předpokládat, že jsou o cyklostezce informováni. Každý případ je však nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.

Jeden příklad: Na jedné straně dopravní komunikace je obousměrná "Stezka pro cyklisty C 8a" kterou oddělují od komunikace stromy a keře (či jiná překážka). Pokud přijíždí cyklista na druhou stranu této komunikace z vedlejší ulice a nevidí přes stromy a keře (či jinou překážku) na tuto cyklostezku, může být pokutován i když nemůže vědět o souběžné cyklostezce? . Je pořád tato cyklostezka chápána jakou souběžně vedená komunikace ? 
- Odpověď viz výše - Vychází se z faktického stavu věci. Každý případ je však nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.

Pokud se na dopravní komunikaci nebo v její blízkosti nachází bydliště, práce, škola apod. a nevede k těmto místům cyklostezka může cyklista na nezbytně nutný úsek využít tuto komunikaci aniž by byl pokutován za použití této komunikace ?
- Ano, cyklista může, v rámci tzv. obecného užívání v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, užívat i ostatní pozemní komunikace.

A na závěr jsem se chtěl zeptat jaká je aktuální sazba za prohřešek, kdy cyklista nepoužije "Stezku pro cyklisty" a bude chycen na dopravní komunikaci.
- Pokud cyklista neužije tam, kde je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, tohoto jízdního pruhu, stezky pro cyklisty apod., dopustí se přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, přičemž mu za tento přestupek může být v blokovém řízení uložena pokuta do výše 2 000 Kč.

ppor. Bc. Eva Stulíková
vrchní inspektor
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

---------------

Názor nejen cyklistické veřejnosti je, že stávající úprava není funkční. Často není vidět kam souběžná stezka vede, cyklisté na silničních kolech neví zda je pro ně sjízdná po celé její délce, zda je možné ze stezky odbočit na druhou stranu silnice atd.. Je to asi tři roky, co byl pokus tuto úpravu změnit, ale znění, které šlo do Sněmovny nebylo zrovna šťastné. Je zde snaha legslativní iniciativu na zlepšení podmínek pro cyklisty obnovit, ale kdy se tak stane je těžké předvídat.

Návrhy na změnu legislativy si můžete přečíst zde: www.cyklodoprava.cz/legislativa/...
Příklady:
- Při jízdě po cyklistické stezce či pásu souběžném s hlavní komunikací by měla být automaticky zajištěna přednost v jízdě při křížení vedlejších komunikací a napojení míst ležících mimo komunikace, obdobně jako je to běžné v zemích EU. 
- Nepovinné použití cyklostezek: Cyklistická infrastruktura nemusí vždy zajišťovat všechny potřeby uživatelů, proto by měla být zachována možnost individuální volby s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu: například rodina s dětmi má zcela jiné požadavky pro jízdu na kole než ten, kdo jede do práce. Dalším faktorem může být sjízdnost, resp. použitelnost a bezpečnost „náhradních“ tras (např. samostatného cyklistického opatření) vlivem denní doby, klimatických podmínek, kvality údržby apod.

-----------------

Další informace:

„Přejezd pro cyklisty“ - dopravní značka č. IP 7 - Zde cyklista, na rozdíl od chodce na přechodu pro chodce, nemá přednost před jedoucími vozidly!
Dopravní značka „Přejezd pro cyklisty“ (č. IP 7) označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou č. V8 "Přejezd pro cyklisty" především na místech, kde by jej řidič jinak neočekával. Značky se užívá k označení každého přejezdu mimo obec, v obci zpravidla k označení přejezdu situovaného mimo křižovatku. Značkou č. IP 7 se zpravidla neoznačuje přejezd na křižovatce, na které je provoz řízen světelnými signály.

Přechod pro chodce - dopravní značka č. IP 6
- Přechod pro chodce mohou požívat chodci či bruslaři, jízda na kole je po něm zakázána.
Na přechod můžete vstoupit pouze jako chodec a přechod překonat.

Překonávaní vjezdů na místa ležící mimo komunkaci
- úsek je zpravidla výrazněji označen piktogramy a často barevně podbarven.
Cyklisté zde mají přednost v jízdě, ale buďte zde raději připraveni výrazně zpomalit či změnit směr jízdy pro případ nepozornosti motoristy či jiné osoby.

Piktogramový koridor pro cyklisty
„Piktogramový koridor pro cyklisty“ (č. V20), je tvořen symbolem cyklisty se směrovým znakem (resp. pouze zmenšeným piktogramem cyklisty).
Vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel a upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.
Piktogramy vám nedávají žádná zvláštní práva ani povinnosti, pouze vám usnadňují sdílení prostoru ve společném provozu s ostatnímy cyklisty.
Pokud se piktogramy souvisle opakují, mohou vás v rámci jízdního pruhu zleva míjet osobní či jednostopá vozidla. Rozměrnější vozidla vás v něm zpravidla předjet nemohou.
Jestliže byste tedy na delším úseku rozměrnější vozidlo výrazně omezovali, buďte ohleduplní, a pokud je to možné, opatrně a předvídatelně zvolněte a uvolněte mu cestu vybočením vpravo.

Pěší zóny
Pokud je na dopravní značce „Pěší zóna“ piktogram jízdního kola či odpovídající textová úprava*), můžete se v pěší zóně vysoce ohleduplně pohybovat na jízdním kole bez časového či prostorového omezení přiměřenou rychlostí **

*) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 39, odst. (4) )
**) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 39, odst. (5) )

Pokud je na dopravní značce „Pěší zóna“ piktogram jízdního kola či odpovídající textová úprava s podrobnějším popisem provozního režimu, jste povinni toto opatření respektovat. Jízdní kolo tak k jízdě můžete používat například pouze ve vymezeném koridoru nebo čase. Pokud je některý koridor v pěší zóně lépe přizpůsobený jízdě na kole, ale tato úprava není součástí svislého dopravního značení, můžete jezdit i mimo tento koridor.

Pokud na dopravní značce „Pěší zóna“ není piktogram jízdního kola či odpovídající textová úprava, nejste v tomto prostoru oprávněni k pohybu na jízdním kole.

Obytné zóny
- s volným pohybem chodců a zklidněným provozem vozidel.
V obytné zóně se může cyklista pohybovat podobně jako v pěší zóně s neomezeným vjezdem cyklistů, tedy vysoce ohleduplně, přiměřenou rychlostí a bez časového či prostorového omezení. Zároveň je zde automaticky povolený vjezd motorovým vozidlům, která nesmíte zbytečně omezovat v pohybu. Na křižovatkách obvykle platí přednost zprava.

Jízda v koloně vozidel
Podél stojících či pomalu jedoucích vozidel můžete projíždět i vpravo, a to se zvýšenou opatrností aby jste předešli případné kolizi. Musíte také počítat s tím, že Vás někteří motoristé nemusí včas zaregistrovat a mohou i náhle vybočit z kolony, spolucestující vevozidle mohou otevřít dveře apod.
Pokud se ale pohybujete po vozovce bez dostatečné široké krajnice a srovnatelnou rychostí jako kolona vozidel zařaďte se mezi ostatní vozidla. Motorista jedoucí za vámi vás nebude moci ohrožovat nežádoucím vytlačováním souběžnou jízdou při případném pokusu o předjíždění. Zároveň vy sami nebudete mít tendenci objíždět motoristu jedoucího před vámi.

 

 

 NAŠE IKONKY
 SPŘÁTELENÉ WEBY
Cyklotrasy.info
Cyklotoulky.cz - portál o cestování na kole
VZKAZNÍK